1. Údaje prodávajícího


BHGames s.r.o.
Rybářská 3033/26
301 00 Plzeň
Česká republika

IČO: 17982031


2. Uživatelský účet

 

• Zákazník vytvoří svůj uživatelský účet zadáním požadovaných údajů do registračního formuláře v internetovém obchodě a kliknutím na tlačítko „registrovat“. Kliknutím na toto tlačítko zákazník zároveň potvrzuje správnost a pravdivost zadaných údajů. Zákazník je povinen zadané údaje ve svém uživatelském účtu aktualizovat v případě jakékoliv změny.

 

• Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu, tyto údaje musí uchovávat tak, aby nebyly dostupné jiným osobám a nesmí umožnit využívání svého Uživatelského účtu jiným osobám.

 

• Pokud zákazník svůj uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá či poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek), může prodávající uživatelský účet zákazníka zrušit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě si však zákazník může založit nový uživatelský účet.

 

• Prodávající může dočasně omezit dostupnost uživatelského účtu zákazníka, zejména v případě údržby hardwarového či softwarového vybavení.


3. Uzavření kupní smlouvy

 

• Zákazník může objednávat produkty z internetového obchodu prostřednictvím svého uživatelského účtu.

 

• Nabídka produktů na webových stránkách internetového obchodu není návrhem na uzavření kupní smlouvy, veškeré kupní smlouvy budou uzavřeny až na základě objednávky zákazníka.


• V případě zájmu o koupi produktu je třeba vyplnit veškeré povinné údaje objednávky a vyplněnou objednávku odeslat prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“. Upozorňujeme, že odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami.


• Prodávající neprodleně obdržení potvrzení objednávky emailem na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce anebo prostřednictvím uživatelského účtu, toto potvrzení však není akceptací objednávky.


• Pro vyloučení pochybností se uvádí, že objednávky nelze považovat za akceptované jejich pouhým doručením prodávajícímu, ale k uzavření kupní smlouvy je vždy třeba jejich akceptace ze strany prodávajícího. Prodávající může akceptovat objednávku buď elektronicky prostřednictvím emailu anebo uživatelského účtu anebo přímo odesláním objednaného produktu zákazníkovi. Dnem takové akceptace je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva na produkt specifikovaný v objednávce.


• Pokud objednávku nemůže prodávající akceptovat (například z důvodu změny ceny objednaného produktu, jeho vyprodání a podobně), sdělí tuto skutečnost zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po obdržení objednávky. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že prodlení prodávajícího se zasláním odmítnutí objednávky zákazníkovi v uvedené lhůtě však neznamená automatickou akceptaci objednávky.


• Zákazník musí jakoukoliv žádost o změnu či storno objednávky neprodleně oznámit prodávajícímu, se kterým bude dohodnut další postup. Jakákoliv změna či storno objednávky však nebudou provedeny po uzavření kupní smlouvy (tj. zejména po odeslání akceptace objednávky zákazníkovi). V případě storna objednávky zákazníkem, který je podnikatelem, pokud produkt byl zvlášť objednán u jeho dodavatele pro takového zákazníka, je prodávající povinen vrátit zákazníkovi pouze 75 % celkové ceny produktu, ohledně nějž došlo ke stornu, zbývajících 25 % takové ceny si prodávající ponechá na úhradu nákladů spojených s dodávkou takového produktu, jeho dopravou a dalších obdobných nákladů.


4. Dodání produktu, platební podmínky

 

• Prodávající produkt primárně doručuje prostřednictvím digitální distribuce, tj. zasláním aktivačního klíče nebo odkazu na email zákazníka nebo na jeho uživatelský účet, pomocí kterých zákazník zakoupený produkt aktivuje.

 

• Prodávající může po dohodě se zákazníkem umožnit i osobní převzetí produktu a to na náklady a riziko zákazníka, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.


• Způsob úhrady ceny produktu bude zvolen zákazníkem v platební bráně PayU.


• Cena produktu může být uhrazena zejména následujícími způsoby:
předem bankovním převodem, platebním systémem PayU, online platbou nebo online platební kartou, v takovém případě bude produkt odeslán zákazníkovi na email či na jeho uživatelský účet (případně bude zákazníkovi produkt předán při osobním převzetí, bude-li tak s prodávajícím dohodnuto), nejdříve však okamžikem, kdy bude jeho cena připsána na účet prodávajícího.


• Produkty jsou zákazníkovi standardně dodávány ihned po zaplacení kupní ceny, není-li dohodnuto osobní převzetí produktu. Informace o dostupnosti produktu je uvedena na webových stránkách internetového obchodu.


5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

• Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

• Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 


• Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.


• Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.


• Bylo-li vrácené zboží již použito či jakkoliv poškozeno nelze uplatnit reklamaci.


• Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


6. Osobní údaje

 

• Jakékoliv osobní údaje, které zákazník poskytne prodávajícímu v souvislosti se sjednáním kupní smlouvy, musí být správné a úplné.


• Prodávající zpracovává osobní údaje Zákazníků pro účely plnění z kupních smluv, včetně uplatnění práv z vadného plnění, za účelem vedení uživatelského účtu a pro další účely uvedené v tomto článku, a to i po uzavření kupní smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména v rozsahu jména a příjmení, adresy bydliště či doručovací adresy, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, telefonního čísla a emailu, případně i dalších osobních údajů, které zákazník prodávajícímu při sjednání kupní smlouvy poskytne. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


• Prodávající umožní Zákazníkům přístup k jejich osobním údajům a v případě, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné nebo že jsou zpracovávány v rozporu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na žádost Zákazníka učiní nezbytná nápravná opatření, o jejichž provedení Zákazníka informuje. Své osobní údaje může zákazník měnit na webových stránkách Internetového obchodu v sekci „Přihlášení“.


• Zákazník souhlasí s tím, aby prodávající jeho osobní údaje předával třetím osobám za účelem jejich zpracování v rozsahu a za podmínek podle těchto podmínek. Zákazník dále souhlasí s tím, aby prodávající jeho osobní údaje využíval za účelem nabízení zboží nebo služeb, a to buď sám, nebo aby takové jejich užívání umožnil i svým obchodním partnerům, tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat.


• Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy splnit bez takového uložení cookies, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

• Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a to již svým souhlasem s obchodními podmínkami při registraci a používáním webu, kupující je oprávněn rozhodnutí pro zasílání obchodního sdělení samovolně změnit a to kdykoliv ve svém uživatelském účtu popř. kontaktováním prodávajícího.


• Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


8. Vyřízení reklamace

 

• Veškeré reklamace musí kupující posílat na email info@nkgames.cz


• Na vyřízení celé reklamace si ponecháváme lhůtu maximálně 7 dnů.


• Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.


• Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 10 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.


• Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.


• Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


• Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


• Prodávající poskytne spotřebiteli vzorové poučení o právu na odstoupení na jeho žádost.

 

9. Řešení sporů

 

• Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.


• Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


10. Závěrečná ujednání

 

• Kupní smlouva a jakákoliv práva a povinnosti stran z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


• Oficiální cena zaručena u náhodných klíčů SILVER, GOLD, PLATINUM a další je standardní Steam cena bez probíhajících slevových akcí.


• Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


• Všechny spory mezi stranami vzniklé z kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.


• Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@nkgames.cz. O vyřízení stížnosti bude zákazník informován emailem uvedeným ve stížnosti.


• Kupní smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) učiněné mezi stranami před jejím uzavřením a obsahuje úplnou dohodu stran o jejím obsahu, práva a povinnosti stran nebudou dále dovozována nad rámec kupní smlouvy ze zavedené praxe ani jakýchkoliv obchodních zvyklostí.


• Pro kupní smlouvy se zákazníky, kteří jsou podnikatelé, neplatí ustanovení občanského zákoníku ohledně smluv uzavřených adhezním způsobem, o změně okolností ani o neúměrném zkrácení a jejich následcích. Kupní smlouva nebude vykládána podle pravidla občanského zákoníku o výkladu v neprospěch toho, kdo výraz použil jako první.


• V případě, že některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek i kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.


• Zákazník nesmí kupní smlouvu ani práva či povinnosti z ní postoupit na třetí osobu bez předchozího souhlasu prodávajícího v písemné formě.
 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads